Winkelmand

Je winkelmand is leeg

Doorgaan met winkelen

Algemene voorwaarden

6 1863 3528Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 Lifestyle Investments: De besloten vennootschap Lifestyle Investments B.V., gevestigd te (6921RZ) Duiven aan de Impact 69h, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81721307. Telefoonnummer +31 6 1863 3528

 Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met Lifestyle Investments aangaat ter zake van de levering door Lifestyle Investments van Producten.

 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Lifestyle Investments en Klant op grond waarvan Lifestyle Investments Producten levert, op welke titel dan ook.

 Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Lifestyle Investments te leveren zaken waaronder, maar niet beperkt tot, poedervormige voeding en voedingssupplementen. 

 Website: de websites van Lifestyle Investments, te raadplegen via www.cabaulifestyle.com en alle bijbehorende subdomeinen.

 Dag: kalenderdag(en).

 Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Lifestyle Investments en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

1.3 Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.4 Lifestyle Investments is gerechtigd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.

1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Lifestyle Investments zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Lifestyle Investments gedaan zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde door Lifestyle Investments worden herroepen.

2.2 Klant kan geen rechten ontlenen aan aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Lifestyle Investments gedaan die een kennelijke fout of vergissing bevatten.

2.3 Een Overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.

2.4 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lifestyle Investments onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lifestyle Investments is bevestigd, kan de Klant de aanvaarding van het aanbod herroepen.

2.5 Lifestyle Investments kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lifestyle Investments op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6 Lifestyle Investments is gerechtigd een bestelling of aanvraag bestaande uit meerdere Producten met verschillende levertijden weigeren.

2.7 Lifestyle Investments zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 het bezoekadres van de vestiging van Lifestyle Investments waar de Klant met klachten terecht kan;

 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 de prijs van het Product met inbegrip van alle belastingen, voor zover van toepassing de kosten van afleveringen en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

 indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Bij levering binnen Nederland hanteert Lifestyle Investments verzendkosten voor een bedrag van EUR 6,95 per bestelling. Bij levering naar België hanteert Lifestyle Investments verzendkosten voor een bedrag van EUR 8,35 per bestelling. Voor levering naar Duitsland hanteert Lifestyle Investments EUR 8,95 per bestelling, voor overige EU-landen hanteert Lifestyle Investments een bedrag van EUR 12,95 en voor alle overige landen wereldwijd hanteert Lifestyle Investments een bedrag van EUR 19,95.

3.2 Betaling dient te geschieden door middel van een van de door Lifestyle Investments aangewezen betaalmethoden.

3.3 Betaling dient te geschieden in Euro, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Lifestyle Investments aangewezen bankrekening.

3.4 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lifestyle Investments te melden.

3.5 Lifestyle Investments is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail ter beschikking te stellen.

3.6 Lifestyle Investments is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van het aankoopbedrag te verlangen van de Klant. In het geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Lifestyle Investments niet gehouden eerder uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant de uit hoofde van de overeengekomen vooruitbetaling verschuldigde bedragen aan Lifestyle Investments heeft voldaan.

3.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant, nadat hij door Lifestyle Investments is gewezen op de te late betaling, Lifestyle Investments aan de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14-dagentermijn alsnog is uitgebleven, de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

4.1 De door Lifestyle Investments opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door de Klant aan Lifestyle Investments ter beschikking zijn gesteld.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Lifestyle Investments tijdens het bestelproces heeft kenbaar gemaakt.

4.3 Lifestyle Investments is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende (deel)leveringen uit te voeren.

4.4 Met inachtneming van artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan stelt Lifestyle Investments de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.5 In geval van ontbinding conform artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden artikel zal Lifestyle Investments het bedrag dat de Klant heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 – Herroeping

5.1 De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lifestyle Investments kan de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

5.2 De in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 als de Klant in eenzelfde Overeenkomst meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

 als de levering van een Product bestaat uit verschillende (deel)leveringen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

5.3 De Klant die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient dit bij Lifestyle Investments te melden binnen de bedenktermijn door middel van het door Lifestyle Investments verstrekte modelformulier voor herroeping te vinden op het retourportaal op www.cabaulifestyle.com/nl/policies/refund-policy.

5.4 De Klant zendt de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde melding, terug.

5.5 De Klant dient de Producten terug te zenden voorzien van alle bijgeleverde toebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de door Lifestyle Investments verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6 De Klant komt geen beroep op het herroepingsrecht toe ten aanzien van Producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken.

5.7 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Indien de Klant bij levering van het Product heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering voor rekening van de Klant.

5.8 Indien de Klant reeds een betaling aan Lifestyle Investments heeft verricht, zal Lifestyle Investments dit bedrag met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de bijbehorende verpakking. De Klant dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Klant dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6.2 De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een handelen of een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden. Lifestyle Investments is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de van de Klant ontvangen betaling.

Artikel 7 – Klachtbeleid

7.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Lifestyle Investments. Dit kan middels contact met de klantenservice via www.cabaulifestyle.com/nl/pages/contact.

7.2 Een bij Lifestyle Investments ingediende klacht wordt binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vraagt, wordt binnen die termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Lifestyle Investments, zal Lifestyle Investments naar eigen keuze de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de meegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de Klant.

8.2 Lifestyle Investments is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lifestyle Investments.

8.3 De aansprakelijkheid van Lifestyle Investments jegens de Klant is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de schadeveroorzakende Producten.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Lifestyle Investments is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Lifestyle Investments niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel Lifestyle Investments als de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende Schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn.

9.2 Indien Lifestyle Investments bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of als Lifestyle Investments door de overmachtssituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen, dan is Lifestyle Investments gerechtigd dit naar rato van het geleverde aan de Klant in rekening te brengen, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

SMS Marketing
Door in te stemmen met de SMS marketing van Lifestyle Investments BV bij het afrekenen en het initialiseren van een aankoop of door u in te schrijven via onze inschrijvingshulpmiddelen, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende sms-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen bij het verlaten van de kassa), sms-marketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht van ons of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met tekstberichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. Berichten- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn.

Voor vragen, sms STOP naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de dienst te exploiteren op elk moment te wijzigen. U zult bij dergelijke gelegenheden op de hoogte worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat berichten die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte code stuurt, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor een mislukte, vertraagde of onjuiste aflevering van informatie die via de dienst wordt verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de dienst.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.